Dla kandydatów - Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla kandydatów

Informacje dla kandydatów (na podstawie Statutu)

 • Kandydatem do seminarium może być każdy mężczyzna (od 35 r. ż. wzwyż), stanu wolnego (tak kawaler, jak i wdowiec). Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego. Szczególnego rozeznania wymagają kandydatury mężczyzn, którzy mają potomstwo, uzyskali stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, byłych alumnów oraz tych, którzy przekroczyli 60 rok życia.


 • Kandydatów do seminarium kierują poszczególni biskupi diecezji po zasięgnięciu opinii odpowiednich duszpasterzy (w szczególności proboszcza) i wiernych świeckich. Ostateczną decyzję o ich przyjęciu podejmuje rektor (po wysłuchaniu pozostałych formatorów, wyjąwszy ojca duchownego). Każdy biskup diecezjalny może jednak skierować zgłaszającego się doń kandydata w późniejszym wieku do własnego seminarium diecezjalnego.


Każdy kandydat do Seminarium winien przedstawić następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu i bierzmowania,

 • pisemne skierowanie udzielone przez własnego biskupa diecezjalnego,

 • świadectwo dojrzałości oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wykształcenie pomaturalne i wyższe,

 • życiorys,

 • w przypadku kandydatów związanych wcześniej małżeństwem - dokument o ustaniu małżeństwa (świadectwo śmierci żony względnie prawomocna decyzja o stwierdzeniu nieważności bądź rozwiązaniu małżeństwa),

 • świadectwo zdrowia,

 • podanie,

opinia proboszcza (lub odpowiedniego duszpasterza).


 • W przypadku eks-alumnów z innego seminarium lub mężczyzn, którzy wcześniej należeli do instytutu zakonnego, należy pilnie przestrzegać kan. 241 § 3 KPK.
 • O dopuszczeniu do święceń decyduje własny ordynariusz kandydata, biorąc pod uwagę umotywowaną opinię rektora i przełożonych. 
 • Konsekwentnie, nowo wyświęceni diakoni i prezbiterzy kierowani są do pracy we własnych diecezjach.


Kandydaci proszeni są o kontakt z Księdzem Rektorem:

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń
Osiedle Szklane Domy 7
31-972 Kraków
tel. 514 111 324; e-mail: osem.35plus@gmail.com

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego